Personvernerklæring for spørreundersøkelse

MORE retningslinjer for ivaretakelse av personvernhensyn ved spørreundersøkelser

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under "Lov om behandling av personopplysninger". Vi vil nedenfor redegjøre for hva dette innebærer og hvordan hensynet til personvernet blir ivaretatt. Vi håper du finner vår personvernerklæring tilfredsstillende og at du ønsker å delta i vår undersøkelse. Det er et viktig mål for oss å respektere og ivareta deltakernes personvern.

MORE AS er et selskap som leverer programvare for gjennomføring av elektroniske spørreundersøkelser. Resultatene utgjør et viktig beslutningsgrunnlag for våre oppdragsgivere, og gjennom utfyllingen av dette skjemaet er du med på bedre dette beslutningsgrunnlaget.

MORE’s virksomhet er avhengig av trygghet for at respondentene skal ønske å delta i våre oppdragsgiveres undersøkelser. Dette betyr at vi må være nøye med å følge gjeldende lover og regler, bransjens etiske retningslinjer og på alle måter drive virksomheten slik at befolkningen har tillit til at deres behov for anonymitet og personvern blir ivaretatt.

Ved deltakelse i nettbaserte undersøkelser, vil vi etterstrebe å gi deg korrekt informasjon med hensyn til undersøkelsens art og måten resultatene blir brukt på. Vi har forståelse for at enkelte kan ha betenkeligheter med hvordan personvernet blir ivaretatt og respekterer at det kan være spørsmål enkelte ikke ønsker å besvare. Vi ber om at du tar kontakt med oss om du er i tvil.

Ved deltakelse i våre undersøkelser, gir du samtykke til at dine personlige opplysninger (for eksempel svarene i undersøkelsen og ditt navn eller din e-postadresse, hvis du har oppgitt disse) blir samlet inn og brukt av oss og våre oppdragsgivere. Vi tilgjengeliggjør dataene for våre oppdragsgivere som benytter de innsamlede data for statistisk analyse, og informasjon vi gir våre oppdragsgivere vil være anonymisert med mindre noe annet avtales med deg.

Ingen personlige opplysninger blir samlet inn av MORE AS via nettbaserte undersøkelser uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Svarene du gir, vil bli behandlet som fortrolige med mindre du har gitt samtykke til det motsatte. I de tilfellene der vi ber om din tillatelse til å overbringe data i en form som gjør at du kan bli personlig identifisert, vil vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å sikre at opplysningene blir brukt kun til de angitte formålene.

For at vi skal kunne sende premier eller annen godtgjørelse til deltakerne av en undersøkelse må disse minimum registrere sitt navn og telefonnummer eller e-post adresse. Disse opplysningene vil aldri kobles opp mot den besvarelse som respondentene gir, med mindre du utrykkelig har gitt samtykke til det motsatte.

Det er forbudt for alle oppdragsgivere å stille spørsmål i selve undersøkelsen som kan medføre at respondenter røper sin identitet. Kontinuerlig automatisk og manuell overvåking sikrer at dette ikke skjer.

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.

Du bekrefter at du er over 14 år.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte MORE på telefon 22 06 54 40 eller sende brev til MORE AS, Postboks 282 Skøyen, 0213 Oslo. Hvis du har tilgang til e-post, kan du benytte: personvern@more.no, og ønsker du ytterligere informasjon om MORE AS finner du dette på www.more.no.

Revidert i april 2004