Språk i embets medfør/Språk på jobben
 
Velkommen
Hei!

Supert at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen om språk.  

I menyen til venstre kan du navigere mellom de ulike sidene/temaene i undersøkelsen.

Når du har fullført undersøkelsen, får du opp en liste over spørsmål du eventuelt har glemt å svare på (skjema-kontroll). Du kan klikke på titlene i høyremenyen for å komme tilbake til siden der det mangler et svar.

Etter at du har sendt inn spørreskjemaet får du muligheten til å skrive ut svarene dine.

Lurer du på noe?
Send en e-post til Anna S. Rognmo (asro@fmfi.no) eller ring 305.
[Skriv inn hjelpeteksten for dette spørsmålet her]
 
 
Bakgrunnen din
Hvor jobber du?
 Fagavdeling
 Stab
 Administrasjonen
 Annet
Denne undersøkelsen skal være anonym, men det er veldig fint om du svarer på noen spørsmål om bakgrunnen din!
Hva er din faglige bakgrunn? 
 Juridisk
 Samfunnsfaglig
 Administrativ
 Helsefaglig
 Pedagogisk
 Naturvitenskapelig
 Annet: 
Har du lederansvar?
 Ja
 Nei
Hvor lenge har du jobba hos Fylkesmannen?
 0-2 år
 2-6 år
 6 år eller mer
 
 
Påstander om språk
Nedenfor får du presentert noen påstander, er du enig eller uenig?
Hos Fylkesmannen legger vi vekt på å skrive klart og tydelig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Som nyansatt opplevde jeg at språket hos Fylkesmannen var enkelt og forståelig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Min nærmeste leder er opptatt av klart språk
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Når jeg skriver er jeg mest opptatt av at lederen min skal bli fornøyd
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg synes lederen min retter for mye på det jeg skriver
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg synes embetsledelsen bør være mer opptatt av klart språk
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Hos oss er arbeidet med klart språk nødvendig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg synes det er morsomt å jobbe med språk
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg er sjelden usikker på hvordan jeg skal formulere meg skriftlig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Når jeg skriver er jeg mest opptatt av å imponere kollegaene mine
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Når jeg skriver er jeg mest opptatt av at mottakeren skal forstå innholdet
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg skulle ønske at jeg var flinkere til å skrive klart og forståelig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
 
 
De vanskelige tekstene
Hvilke tekster synes du det er det vanskeligst å skrive? (Sett inntil fire kryss)
 Klagebehandling
 Brev med informasjon om lovendringer
 Søknader
 Invitasjoner
 Utredninger/rapporter
 Årsmelding/virksomhetsplan
 Brev til kommuner
 Brev til departementer
 E-post
 Artikler til internett eller intranett
 Pressemeldinger
 Annet: 
Hvorfor er det disse tekstene som er vanskeligst å skrive?
Hva har du mest problemer med når du skriver? (Sett inntil fire kryss)
 Innhold
 Struktur/disposisjon
 Formuleringer
 Tiltaleform/tone
 Ordvalg
 Grammatikk
 Tegnsetting
 Ingen av delene
 Annet: 
Er det andre tekster du synes er problematiske? Andre ting du har problemer med når du skriver? Eventuelt hvorfor?
Hvilke andre typer tekster skriver du på jobben? Er det noen teksttyper vi ikke har nevnt som du synes er tunge å skrive?
Hva mener du om disse påstandene?
Jeg oppfatter språket i lover, regler og forskrifter som klart og tydelig
 Uenig  Verken enig eller uenig  Enig
Språket i lover, regler og forskrifter er uklart/tungt, og gjør det vanskeligere for meg å skrive klart og tydelig når jeg skal videreformidle innholdet
 Uenig Verken enig eller uenig Enig
Jeg oppfatter språket i brev fra departementer og direktorater som klart og tydelig
 Uenig  Verken enig eller uenig  Enig
Språket i brev fra departementer og direktorater er uklart/tungt, og gjør det vanskeligere for meg å skrive klart og tydelig når jeg skal videreformidle informasjonen
 Uenig Verken enig eller uenig Enig
[Skriv inn hjelpeteksten for dette spørsmålet her]
 
 
Språkveilederne våre
Fylkesmannen i Finnmark har en språkveilder for nettspråk. I tillegg har vi en generell språkveileder laget hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - kjenner du til dem?
Språkveilederen for nettspråk:
Kjenner du til språkveilederen for nettspråk? 
 Ja  Nei
Jeg synes språkveilederen for nettspråk er nyttig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg synes språkveilederen for nettspråk er for omfattende
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg bruker språkveilderen for nettspråk
 Ukentlig Månedlig Sjeldnere
Den generelle språkveilederen:
Kjenner du til den generelle språkveilderen?
 Ja  Nei
Jeg synes den generelle språkveilederen er nyttig
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg synes den generelle språkveilederen er for omfattende
 Enig Verken enig eller uenig Uenig
Jeg bruker den generelle språkveilderen
 Ukentlig Månedlig Sjeldnere
Hva bør en språkveileder inneholde for å være nyttig for deg?
Er det noe du savner?
Hvilke hjelpemidler benytter du deg av?
Hvis jeg trenger hjelp med teksten pleier jeg å bruke (kryss av for alt som passer)
 Språkveilderen vår
 Ordbok på internett
 Finn-Erik Vinjes skriveregler
 Intranett
 Kollegaer
 Språkrådets nettsider eller klarsprak.no
 Kansellisten
 Annet: 
 
 
Ønsker og behov
Hva kan gjøre deg til en bedre skribent?
For å bli flinkere til å skrive klart og forståelig trenger jeg
 Språkkurs
 Klarere retningslinjer for hvordan jeg bør skrive
 Bedre språkveiledere
 Flere hjelpemidler på intranett
 En skrivevenn som kan lese gjennom tekstene mine
 Flere gode brevmaler 
 En leder som legger vekt på klart språk
 Tilgang til gode eksempeltekster
 Flere diskusjoner om språk på avdelingen
 Annet: 
Hva slags kurs er du interessert i?
Jeg er interessert i følgende kurs:
 Å skrive for nett
 Forskningsformidling til et bredt publikum
 Retorikk i forvaltninga
 Effektiv skriving
 Å skrive for leseren
 Språk for dummies
 Fra tekst til tale - og omvendt
 Grammatikk
 Den gode tilsynsrapporten
 Regelformidlig til et sammensatt publikum
 Hvordan skape blest rundt DIN konferanse?
 Annet: 
 
 
Innspill
Har du andre tanker/kommentarer/idéer/tips om tekst/språk/språkarbeid som du vil dele?