Support Policy

Retningslinjer for brukerstøtte

Vedlikeholdsavgift for Compose og tilhørende komponenter inkluderer standard brukerstøtte som beskrevet i nedenfor nevnte vilkår. Kunden kan oppgradere til premium brukerstøtte hvis ønskelig, hvilket innebærer raskere responstider. Den årlige avgiften for vedlikehold og brukerstøtte dekker ikke teknisk bistand i Kundens lokaler, kurs, konsulenttjenester eller relaterte reiseutgifter.

Kundens ansvar

 1. Før en feil meldes til More, skal Kunden forsøke å identifisere årsaken til problemet som har oppstått.
 2. Feil skal meldes som beskrevet nedenfor.
 3. Feil kan kun meldes av et begrenset antall personer. Navn, e-postadresse og telefonnummer skal på forhånd sendes til More.

Melding av feil

 1. Alle kunder har tilgang til en automatisert e-postrapporteringstjeneste 24x7 hvor alle brukerstøttehenvendelser blir loggført. Denne tjenesten kan nås på følgende e-postadresse: kundeservice@more.no
 2. I tilfeller hvor Kunden ikke har mulighet til å nå Mores via e-post, hvor Kunden ikke mottar tilbakemelding fra More, eller ved kritiske problemer som må håndteres umiddelbart, kan Kunden kontakte kundeservice på telefon 22 06 56 00 innenfor normal arbeidstid (hverdager 08:00 – 16:00).
 3. Brukerstøtte er først og fremst tilgjengelig for løsning av konkrete tekniske problemer. Spørsmål som omhandler bruk av systemet rettes til More Service Center på samme e-postadresse, kundeservice@more.no, og faktureres i henhold til priser for konsulent. Kunder som har behov for en innføring i bruk av Mores programvare, oppfordres til å melde seg på et av Mores opplæringsprogrammer.

Problemløsning

Problemløsning vil enten gjennomføres i form av en omgåelse, en midlertidig løsning eller en permanent løsning. Problemer som krever en midlertidig løsning vil bli vurdert som løst når testen brukt til å reprodusere problemet viser rett atferd. More er ikke ansvarlig for å løse problemer som skyldes feil i utstyr eller programvare som ikke er levert av More, eller feil som er gjort av personer som ikke er ansatt i More.


Begrepsdefinisjoner

 • Omgåelse: en dokumentert måte å omgå et problem på eller redusere det til en lavere alvorlighetsgrad. En omgåelse vil bli erstattet med en permanent utbedring dersom det ikke har blitt enighet om annet med Kunden.
 • Midlertidig utbedring: en kortvarig utbedring av et problem som kan fungere inntil en permanent utbedring er utarbeidet.
 • Permanent utbedring: en permanent utbedring av et problem, levert som en ny release eller lignende.

Responstider

Responstid avhenger av problemets nivå og hvilken avtale om brukerstøtte Kunden har inngått, standard- eller premium brukerstøtte.

Definisjoner av alvorlighetsgrad (Hentet fra SSA-V)

Nivå Kategori Beskrivelse
A Kritisk feil
 • Feil som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke virker som avtalt.
 • Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende og dette medfører at Kunden ikke kan bruke systemet eller vesentlige deler av det.
B Alvorlig feil
 • Feil som fører til at funksjoner som er viktige for Kunden ikke virker som avtalt og som det er tids- og ressurskrevende å omgå.
 • Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende og dette medfører at Kunden ikke kan benytte funksjoner som er viktige for Kunden.
C Mindre alvorlig feil
 • Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.
 • Dokumentasjonen er mangelfull, upresis eller lett kan misforstås.

Responsmål

Nivå Standard brukerstøtte Premium brukerstøtte
A Innen fire arbeidstimer etter at feilmelding er mottatt. Feilmeldinger mottatt etter kl 14:00 kan bli håndtert påfølgende arbeidsdag. Innen én arbeidstime etter at feilen er meldt til More kundeservice på telefon.
B Innen to arbeidsdager etter at feilmelding er mottatt. I løpet av påfølgende arbeidsdag etter at feilmelding er mottatt.
C Innen én arbeidsuke etter at feilmelding er mottatt. Innen én arbeidsuke etter at feilmelding er mottatt.
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved